V

i har alla varit där någon gång. På ett nytt arbete, med ny struktur och nya medarbetare. Det vanligaste idag är att du under denna första tid blir anställd via en provanställning – en anställningsform där både den nya medarbetaren och ledningen provar den anställdes egenskaper och sociala funktion i teamet. Så hur behåller man då jobbet?

Här kommer våra bästa tips!

1. Öppenhet och ärlighet

Öppenhet och ärlighet skapar tillit och förtroende. Som nyanställd kommer det att finnas nya arbetsuppgifter och utmaningar. Våga vara ärlig och be om hjälp. Ingen arbetsgivare förväntar sig att en nyanställd ska klara alla arbetsuppgifter första dagen.

Rädsla för att inte leva upp till de förväntningar och krav som en arbetsgivare ställer kan göra de timmar du spenderar på arbetsplatsen stressfyllda.

En metod för att minska denna stress är att våga vara ärlig med de förutsättningar du har.

2. Sätt upp personliga och realistiska mål

Vi människor mår bra av att motiveras till prestation, att ha tydliga mål för oss själva. En tillförsel av oxytocin (”må bra”-hormon) stärker i sin tur vår förmåga att ta till oss nya kunskaper och anpassa oss till nya arbetssätt.

Att ha mål kan dock generera en känsla av otillräcklighet och stress om man inte lyckas uppnå det man strävar efter. Målen man har bör därför vara realistiskt förankrade och nåbara.

Målen bör även ha en tidsplan, med en konkret struktur för hur du ska uppnå dem i tid.

Att sätta realistiska och personliga mål är en bra metod även för den som står utanför arbetsmarknaden. Att göra en tydlig struktur för hur du ska komma närmre ditt mål (till exempel en tillsvidareanställning eller annan anställning) ger dig en känsla av större kontroll, vilket i sin tur minskar stress.

3. Utveckling och kunskapstörst

Under den första tiden på en ny arbetsplats är oftast inte ytterligare kunskaper, annat än att lära sig sina nya arbetsuppgifter, något man tänker på. Men efter inlärningsperioden kan det komma ett sug efter nya kunskaper med relevans till anställningen.

Att kommunicera detta till närmaste chef eller arbetsledare visar på engagemang i arbetet. Du visar din vilja att utvecklas och samtidigt din lojalitet till företaget, vilket är något som stärker din position.

I det sociala samspelet är det dock viktigt att visa engagemang utan att uppträda desperat.

Att ta vara på kompetensstärkande nya kunskaper och visa sig öppen för att förändra tidigare anställningsstrukturer påverkar din ställning i positiv riktning.

Våga visa din positiva inställning till nya arbetsmetoder och uppgifter – men kom ihåg att be om hjälp med att omstrukturera din arbetsmetodik om det skulle behövas.

4. Bli en del av företagskulturen

Alla företag har en målsättning. Målsättningen etablerades oftast tidigt i företagets startgropar. Hur dessa målsättningar kommuniceras och efterföljs inom företagsstrukturen skapar en så kallad företagskultur.

När företagskulturen och de anställdas målsättningar harmoniserar skapas ett klimat som gynnar såväl tillväxten på företaget som arbetsklimatet för den anställde. När en ny medarbetare tillkommer är det dennes ansvar att skaffa sig information om företagets kultur.

Att identifiera företagets ”kulturbärare” (en person som sprider företagets målsättningar till de övriga anställda; en roll som oftast är underförstådd i organisationen) är viktigt för att utvärdera huruvida de egna värderingarna stämmer överens med företagets.

När dina och företagets värderingar överensstämmer är det mer sannolikt att du kommer att trivas på arbetsplatsen.

För den nyanställde är det viktigt att komma ihåg att en provanställning inte bara mäter företagets upplevelse av dig som anställd – du mäter även själv företagets förmåga att tillhandahålla en bra arbetsplats.

5. Att vara professionell på arbetsplatsen

Att vara personlig men inte privat i sitt bemötande av nya kollegor är en väl dokumenterad metod för att skapa sociala band på en arbetsplats.

Att agera professionellt i det sociala rummet betyder att man är öppen och visar uppmärksamhet, men att man samtidigt inte utförligt redovisar sitt privatliv.

Tänk på språket och att uppträda med respekt för människors olikheter.

Att använda den privata mobilen under arbetstid bör undvikas. Våga fråga vad som gäller för just din arbetsplats.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är din arbetstid. Om du har en anställning där du har arbetstid mellan klockan 08.00-17.00 är det ditt ansvar att se till att du är redo för arbete när klockan slår.

Det betyder att du exempelvis skall vara ombytt och på plats vid klockan 08.00, inte anlända till arbetsplatsen klockan 08.00.

Ett sista tips för att lyckas på din arbetsplats är att alltid se dina kollegor i ögonen vid samtal. Detta bygger förtroende och skapar gemenskap i gruppen.

Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
June 27, 2022
 i 
Tips & Tricks
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.